Калкулатор: Доход от наем

Калкулатор: Доход от наем
Не е нужно да натискате Enter. Кликнете извън полето и сумата ще се изчисли.
Въведената сума е
Нормативно признати разходи
Да бъде ли удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината?

Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

  • предприятие или самоосигуряващо се лице,
  • друго физическо лице.

Доходите от наем, ако сте местно физическо лице, могат да са както от източник в страната, така и от източник в чужбина. Получените средства от наем обявявате в годишна данъчна декларация. Облагат се с данък от 10%. Можете да намалите облагаемия си доход с 10 %, които се третират като признати разходи.

Данъкът се определя и внася, а доходът се декларира от:

  • Наемателя, когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице.
  • Наемодателя, когато наемателят не е предприятие или самоосигуряващо се лице.
    Когато собственикът на имота e малолетно или непълнолетни лице, то доходът от наем се декларира и данъкът се определя и внася от неговия законен представител /родител, настойник, попечител/.

Срокове

За деклариране и внасяне на дължимия авансов данък сроковете са еднакви:

  • до 30 април, 31 юли, 31 октомври за внасяне на авансов данък съответно за първото, второто и третото тримесечие на годината и подаване на декларация за дължими данъци;
  • от 10 януари до 30 април на следващата календарна година за окончателно довнасяне на данъка и подаване на годишна данъчна декларация.

Когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, наемодателят може да заяви писмено пред наемателя, че желае да му бъде удържан данък за четвъртото тримесечие на годината. В този случай срокът за внасяне и деклариране е до 31 януари на следващата година.

Санкции

В случай, че наемателят не подаде в срок данъчна декларация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер:

  • до 500 лв. за първо нарушение,
  • до 1000 лв. за повторно нарушение.