Намаление на дължимия данък при направени дарения от юридическо лице

Калкулатор: Направени дарения от юридическо лице

Дарения по чл. 31 ал.1 от ЗКПО

Моля, редуцирайте даренията по чл. 31 ал.1 от ЗКПО така, че общият им размер да не превишава 10 от счетоводната печалба


Направени дарения по чл. 31 ал.2 от ЗКПО

Моля, редуцирайте даренията по чл. 31 ал.2 от ЗКПО така, че общият им размер да не превишава 50% от счетоводната печалба


Безвъзмездно предоставената помощ по чл. 31 ал.3 от ЗКПО

За дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция.

Моля, редуцирайте по чл. 31 ал.3 от ЗКПО така, че общият им размер да не превишава 15% от счетоводната печалба)


Направени дарения по чл. 31 ал.4 от ЗКПО

В закона няма ограничение за този конкретен вид дарение.

Моля, редуцирайте даренията така, че направените дарения по чл.31 ал.1, 2, 3 и 4 от ЗКПО да не превишават 65% от счетоводната печалба.


Моля попълнете Част ІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения от Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии на ГДД.

Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора