Намаление на дължимия данък при дарения от физическо лице

Калкулатор: Направени дарения от физическо лице
това е сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ /ГДО/ намира се в код 4001, ред 1 от част IV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ /ГДД/ *

Дарения по чл. 22 ал.1 т.1 от ЗДДФЛ

Моля, редуцирайте даренията по чл.22 ал.1 т.1 така, че общият им размер да не превишава 5% от ГДО


Дарения по чл. 22 ал.1 т.2 от ЗДДФЛ

Моля, редуцирайте даренията по чл.22 ал.1 т.2 така, че общият им размер да не превишава 15% от ГДО


Дарения по чл. 22 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ

За дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция.

Моля, редуцирайте даренията по чл.22 ал.1 т.3 така, че общият им размер да не превишава 50% от ГДО


Моля, редуцирайте даренията така, че общият им размер да не превишава 65% от ГДО.


Моля попълнете Част ІV - Данъчно облекчение за дарения от Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения на ГДД и приложете необходимите документи:

  1. Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в номенклатурата под тази таблица и че предметът на дарението е получен
  2. Официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден (заверен) от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач
Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора