Калкулатор: Договор за управление и контрол (ДУК)

Заплата Бруто-Нето

Роден(а)

%
Въведената сума е:

Изчисти всичко

Калкулатор ДУК

Споделете калкулатора

За калкулатора за договор за управление и контрол (ДУК)

На тази страница може да изчислите сумите, свързани с възнагражденията от договорите за управление и контрол. Той улеснява изчисляването на цялостните разходи за компанията, както и на общата стойност на всички задължителни осигуровки и данъци, които трябва да бъдат платени от възложителя и изпълнителя. Възможно е да се пресмятат възнагражденията в две посоки – от брутна към нетна стойност и обратно, както и да се изчисли от общият разход за компанията към брутната и нетната стойност на възнаграждението.

Какво е Договор за управление и контрол

Договорът за управление и контрол (ДУК) е договор, с който търговска компания (наричана принципал) делегира управлението на своята дейност към физическо или юридическо лице (наречено довереник), било то дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество. Чрез този договор, довереникът се задължава да управлява и надзира компанията, като носи риска за своята дейност и следва да действа съгласно приложимото законодателство, корпоративни правила, както и решенията на общото събрание на съдружниците или акционерите, и да представлява компанията пред външни страни. Същността на този договор е насочена към постигането на конкретен резултат и се отнася до отношенията между две равнопоставени страни в рамките на гражданското право, в отличие от трудовите договори, които регулират отношенията между работодатели и техните служители. Регулацията на ДУК е изложена в чл. 141, ал. 7 от Търговския закон за дружествата с ограничена отговорност, както и в чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7 за акционерните дружества.

Видове трудово възнаграждение

  1. Основно: Това е основната заплата, вписана в трудовия договор.
  2. Брутно: Това е сумата от основната заплата и доплащането за стаж.
  3. Нетно: Това е желаната чистата сума за получаване (без аванс или други удръжки от нетната заплата).
  4. Общ разход работодател: В тази сума се включват брутното възнаграждение и осигурителните вноски за сметка на работодателя.